Transport & Energie

De sectoren vervoer en energie staan voor de gigantische uitdaging: op korte termijn moet de omslag gemaakt worden van fossiel naar hernieuwbare energie en emissieloos vervoer. Beleidsmakers geven pro-actief vorm aan het wetgevingskader voor de toekomst.

Op Europees en nationaal niveau worden ambitieuze doelen gesteld en vertaald naar concrete maatregelen zoals de uitbreiding van de CO2 beprijzing en specifiek beleid voor sectoren die moeilijk te decarboniseren zijn De huidige geopolitieke situatie leidt bovendien tot een noodzaak tot versnelling van de groene agenda in het kader van energieonafhankelijkheid.

In deze complexe omgeving moeten bedrijven zich kunnen aanpassen en inspelen op de veranderende werkelijkheid waarbij maatregelen op verschillende gebieden en niveaus elkaar in snel tempo opvolgen. Het vervoer en energie team van Publyon kan u helpen uw weg te vinden in de EU-doolhof, te anticiperen op kansen en uitdagingen en u ondersteunen bij het behalen van uw duurzaamheidsdoelstellingen.

Transport & Energie
Duurzaamheid

Duurzaamheid

De omslag naar een duurzame economie zal ook voor uw bedrijf ingrijpende gevolgen hebben. Of u nu vooroploopt in verduurzaming of een inhaalslag moet maken om het beleid bij te benen; de transitie gaat gepaard met zowel kansen als uitdagingen. Publyon ondersteunt u bij het vinden van een individuele aanpak die het beste past bij uw unieke situatie. U kunt bij ons terecht voor een analyse van de impact van EU-beleid en voor ondersteuning bij het delen van ‘best practices’ met beleidsmakers of het beïnvloeden van voorgenomen beleid. Het spreekt voor zich dat uw wensen het uitgangspunt vormen voor onzer aanpak op maat; een aanpak die erop gericht is om u in uw kracht te zetten.

Digitale Economie & Technologie

Digitalisering en nieuwe technologieën herdefiniëren veel sectoren: digitaal beleid geeft steeds meer vorm aan andere beleidsterreinen zoals mobiliteit, consumentenbescherming en handel. “Digital by default” beleidsvorming wordt het nieuwe normaal. De COVID crisis heeft de digitale transformatie van “traditionele” bedrijven en sectoren versneld en heeft aangetoond dat technologie een sleutelrol speelt bij het oplossen van de uitdagingen van vandaag.

Publyon heeft uitgebreide expertise en het bijhorende netwerk opgebouwd binnen de technologiesector. Al jaren bieden we ondersteuning aan een groot aantal organisaties – van lokale startups tot Europese brancheorganisaties en grote ondernemingen. Wij passen onze diensten, kennis en expertise aan om uw organisatie op maat te ondersteunen en de resultaten te bereiken die er voor u toe doen.

Digitale Economie & Technologie
Regio

Regio

Of het nu gaat over de jeugdzorg, stikstof, waterkwaliteit, ruimtelijke ordening of infrastructuur: steeds vaker staan regio’s aan de lat als het gaat om grote maatschappelijke vraagstukken. Helaas ervaren we dat deze uitdagingen niet altijd gepaard gaan met voldoende middelen om succesvol beleid te maken en vervolgens uit te voeren. Dit vermindert de uitvoeringskracht van decentrale overheden, met alle gevolgen van dien voor burgers, lokale bedrijven en de regio als geheel.

Het Regioteam van Publyon is gespecialiseerd in belangenbehartiging dóór en in de regio. Samen met decentrale overheden versterken we de stem van de regio richting politiek Den Haag. Zo biedt het team de masterclass ‘Public Affairs in de Regio’ aan met handvatten die nodig zijn voor een succesvolle lobby richting politiek, overheid en maatschappij. Ook biedt het team doorlopende en ad interim-Public Affairs diensten aan om decentrale overheden te ondersteunen bij hun belangenbehartiging.

Tegelijkertijd ervaren ook het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties steeds vaker dat ze te maken krijgen met decentrale overheden bij het realiseren van hun doel. Het Regioteam van Publyon fungeert daarom ook als sparringspartner bij het opzetten van een succesvolle lobbystrategie richting lokale en regionale overheden.